Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

             Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/06/2023 gồm có 12 Điều quy định một số nội dung mới như:

1. Có thêm 01 Sở mới: Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm (Sở ATTP) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở ATTP trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về ATTP, thanh tra, kiểm tra, xử lý VPHC về ATTP, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công Thương cho Sở ATTP.

  2. Chính sách miễn thuế, việc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố được quy định như sau:

– Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn;

– Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố;

3. Chính sách về phí, lệ phí:

3.1. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn:

– Phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí;

– Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong Danh mục ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100%;

3.2. Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố; Các khoản thu này không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung Ương và ngân sách Thành phố;

3.3. Việc thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố phải bảo đảm có lộ trình, phù hợp với khả năng và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước.

Nghị quyết 98/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/08/2023, thay thế cho Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

                                                                                                                                                                                 Nguồn TTYTQ.GV

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top