Văn Bản Lãnh Đạo – Điều Hành

Bộ Thủ tục hành chính năm 2022 Vui lòng click vào đường link bên dưới https://drive.google.com/drive/folders/15KKwkM9MEddqZ3XD-Z8Ru2CtsLQfYDXi?usp=sharing
Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường năm 2022 Vui lòng click vào đường link bên...
Danh mục niêm yết Thủ tục hành chính giải quyết tại Ủy ban nhân dân Phường 7 năm 2022 Vui lòng click vào đường link...

LIÊN KẾT

return to top