Giới thiệu

Phường 7 hiện nay có diện tích là 97,36ha, trong đó đất quốc phòng chiếm 55,8ha, chiếm tỷ lệ 57,37% toàn phường, nằm ở phía...
Bao gồm danh sách các thành viên lãnh đạo

LIÊN KẾT

return to top