Quy hoạch và phát triển

Ngày 14/3/2024, Hôi đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập, chia tách, sáp nhập,...

LIÊN KẾT

return to top