Mục đích, nguyên tắc, phạm vi nội dung xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư với mục đích, nguyên tắc, phạm vi nội dung như sau:

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top