Kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của UBND Phường 7 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trên địa bàn phường nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; Phản ánh được ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo sự thống nhất, đồng thuận đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

c) Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến:

– Số lượng : khoản 200 người

– Đối tượng:

+ Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường;

+ Đoàn viên, Hội viên thuộc các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phường;

+ Các vị chức sắc tôn giáo thuộc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường;

+ Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường;

+ Thành viên Ban điều hành các Khu phố, các Tổ dân phố; thành viên các ban ngành, đoàn thể, của Khu phố, Tổ dân phố.

+ Tuyên truyền viên pháp luật của phường. Tổ hòa giải viên của phường.

+ Đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn phường.

+ Người lao động trong các doanh nghiệp.

2. Nội dung lấy ý kiến

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết nêu tại Phụ lục II của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

– Các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn quận Gò Vấp: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn Thành phố: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, tiền thuê đất; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

– Các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

– Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến

a) Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến, gửi đến Ủy ban nhân dân phường theo địa chỉ số 306 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò Vấp (Thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân phường) hoặc qua hộp thư điện tử govap@tphcm.gov.vn

b) Tổ chức hội nghị để lấy ý kiến:

– Thời gian : Lúc 19 giờ 00 ngày 02/03/2023 (tối thứ năm)

– Địa điểm : Tại Hội trường UBND Phường 7

Mời báo cáo viên cấp Thành phố ông Nguyễn Mạnh Cường (Thạc sỹ Luật – Giảng viên: Trường Đại học Bình Dương; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) tuyên truyền.

c) Góp ý trực tiếp thông qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn.

* Lưu ý: Mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi thư qua đường bưu điện, trên phong bì ghi rõ: “Thư góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

4. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày ban hành kế hoạch này và kết thúc vào ngày 07 tháng 3 năm 2023 trong đó tập trung các vấn đề trọng tâm được đính kèm tại Phụ lục 2 và biểu mẫu lấy ý kiến (Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 202của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoch tổ chức ly ý kiến Nhân dân đi với dự thảo Luật Đt đai (sửa đi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

5. Nguồn tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan phục vụ công tác lấy ý kiến, công tác báo cáo kết quả lấy ý kiến:

a) Tải trực tiếp từ website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn.

b) Tải về thông qua Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ hochiminhcity.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn hoặc thông qua mã QR code sau:

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top