Cập nhật thông tin dữ liệu về phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 1913/STP-PBGDPL ngày 05/4/2024 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật thông tin dữ liệu về phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân phường cập nhật và gửi các biểu mẫu theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1673/BTP-PBGDPL như sau:

1. Thông tin về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp quận

2. Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp quận

3. Danh sách tuyên truyền viên pháp luật

4. Danh sách hòa giải viên ở cơ sở

5. Danh sách phường đạt, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và năm 2023

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top