UBND PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “CẤP TÀI KHOẢN AN SINH XÃ HỘI, CHI TRẢ CHÍNH SÁCH KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH” TRÊN ĐIA BÀN PHƯỜNG

Với mục đích hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư về an sinh xã hội phục vụ thực hiện chi trả chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người dân thông qua tài khoản, không sử dụng tiền mặt, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới phương thức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực chi trả an sinh xã hội. UBND phường triển khai thực hiện từ tháng 03 năm 2023 như sau

 

          * Mở tài khoản cho chính nhân nhận tiền bảo trợ

        Áp dụng cho :

Người đủ 18 tuổi trở lên năng lực hành vi dân sự

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế lực hành vi dân hoặc không khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  Hồ gồm:

 Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng ( Mẫu 01 do Ngân hàng phát hành)

– Giấy tờ tùy thân còn thời hạn ( CCCD hoặc CMND).

          * Mở tài khoản cho chính nhân nhận tiền bảo trợ

           – trường hợp người được nhận tiền bảo trợ ủy quyền lại cho người khác sử dụng tài khoản

      Điều kiện:

          – Người ủy quyền người được ủy quyền phải mặt trực tiếp tại UBND phường hoặc tại Ngân hàng)

        Hồ gồm:

– Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng ( Mẫu 01 do Ngân hàng phát hành)

– Giấy tờ tùy thân còn hạn sử dụng của Người ủy quyền và Người được ủy quyền

Văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán (theo mẫu Ngân hàng): lập 02 bản

          * Mở tài khoản thông qua người giám hộ

           – Trường hợp: Người chưa đủ 15 tuổi

     Hồ gồm:

-Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng ( Mẫu 02 do Ngân hàng phát hành)

-Giấy tờ tùy thân còn hạn sử dụng của Người Giám hộ (Cha, mẹ)

-Giấy khai sinh của Người Được Giám hộ

           – Trường hợp: Người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự;  Người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

       Hồ gồm:

-Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng ( Mẫu 02 do Ngân hàng phát hành)

-Giấy tờ tùy thân còn hạn sử dụng của Người Giám hộ

-Trích lục giám hộ” có đóng dấu xác nhận của UBND phường

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top