QUI TRÌNH LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Trích một số qui định của nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top