LỊCH LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP CÔNG DÂN Tháng 01/ 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phường 7, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

LỊCH LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 01/ 2021

– Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ;

Chủ nhật và các ngày lễ: Nghỉ theo quy định.

Ngày trực Lãnh đạo trực
08/01/2021 (Thứ sáu) Phạm Trung Kiên
Chủ tịch UBND
15/01/2021 (Thứ sáu) Phạm Trung Kiên
Chủ tịch UBND
22/01/2021 (Thứ sáu) Phạm Trung Kiên
Chủ tịch UBND
29/01/2021 (Thứ sáu) Phạm Trung Kiên
Chủ tịch UBND

 Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo phường (để trực);

– Văn phòng (để niêm yết);

– Lưu: VT, TP, Dương.CHỦ TỊCH

 

 

PHẠM TRUNG KIÊN


Bình luận

LIÊN KẾT

return to top