HỘI NGHỊ MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ

Thực hiện nghị quyết số 11/NQ-HĐND  ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp và công văn số 2134/SNV-XDCQCTTN ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ về thực hiện một số công tác sáp nhập khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Thông báo số 342 ngày 29/3/2024 của UBND phường 7. Ngày 30/3/2024 và ngày 31/3/2024, đồng loạt Ban công tác mặt trận 11/11 khu phố đã tiến hành hội nghị nhân dân về việc miễn nhiệm Trưởng Ban điều hành khu phố. Tuy nội dung được triển khai gấp rút nhưng Ban công tác mặt trận khu phố đã tổ chức nghiêm túc và đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố, quận và phường. Đây là bước đầu tiên trước trong qui trình thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố mới theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-HĐND Thành phố.

Một số hình ảnh về hội nghị tại các khu phố

Hội nghị tại khu phố 1

Hội nghị tại khu phố 2

Hội nghị tại khu phố 3

Hội nghị tại khu phố 4

Hội nghị tại khu phố 5

Hội nghị tại khu phố 6

Hội nghị tại khu phố  7

Hội nghị tại khu phố 8

Hội nghị tại khu phố 9

Hội nghị tại khu phố  10

 Hội nghị tại khu phố 11

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top